Vad menas med personuppgifter?
Personuppgiftslagen säger att all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bland annat innebära fotografier, namn, personnummer, IP-nummer etc.

Vad menas med ”Behandling”?
Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter, både automatisk och manuell. Exempel på behandling kan vara insamling, ändring, användning eller sammanställning av personuppgifter.

Information om PuL
Personuppgiftslagen är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Det är personuppgiftslagen som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I personuppgiftslagen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är tack vare dessa regler, som vi förhåller oss till, som gör att du kan känna dig trygg.

I personuppgiftslagen står det bland annat att behandling av personuppgifter endast är tillåten om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller om behandlingen är nödvändig enligt något av de kriterier i som listas i personuppgiftslagen 10 §.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?
Genom att använda sig av kommunens e-tjänster godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende.

Vilka rättigheter har man som registrerad?
Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig kan begära att få veta det. Som privatperson har man rätt att få veta:

  • Vilka uppgifter som behandlas om dig.
  • Varifrån dessa uppgifter har hämtats.
  • Ändamålen med behandlingen.
  • Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut.

Detta har du rätt att begära ut, kostnadsfritt, en gång per kalenderår. För att ta del av uppgifterna krävs att du inkommer med en skriftlig förfrågan till respektive nämnd. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till personuppgiftsansvarig för respektive nämnd. 

Under ”Avslutade ärenden” i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina tidigare inskickade ärenden. Det innebär att dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Observera att det endast är du som kan se dessa ärenden. Du kan inte heller se någon annans uppgifter eller ärende. Kommunen tillhandahåller den tjänsten som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige för respektive e-tjänst. Kontaktuppgifter hittar du på e-tjänstens första sida.

Vill du läsa mer om personuppgiftslagen kan du vända dig till Riksdagens hemsida: Personuppgiftslagen 1998:204.