Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, Bo & Miljö (48)

  • Anmälan - Attefallsåtgärd

   Den här anmälan gäller alla attefallsåtgärder:

   - Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)
   - Attefallstillbyggnad av bostadshus
   - Tillbyggnad med takkupa/takkupor
   - Inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus

  • Anmälan - eldstad/rökkanal

   Om du planerar att installera eller byta ut en eldstad (och eventuellt även skapa en ny rökkanal) behöver du göra en anmälan.

  • Anmälan - installation eller ändring

   Den här digitala tjänsten för anmälan gäller för installation eller ändring av:

   -Bärande konstruktion -Vatten och avlopp -Ventilation -Brandskydd -Hiss -Planlösning -Eldstad

  • Anmälan - ändring av planlösning

   Ändring av ändrad planlösning

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Hämtat från Växjö kommun

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet

  • Anmälan om saneringsåtgärder

   Här kan du anmäla om du har tänkt efterbehandla förorenad mark enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Anmälan om stöd i hemmet eller särskilt boende

   Här kan du anmäla att du vill ha stöd i hemmet eller att du vill flytta till särskilt boende. Din anmälan går till Sundsvalls kommuns socialförvaltning, och kommer att lagras i socialförvaltningens dataregister.

  • Anmälan om värmepump

   Anmälan av värmepump till miljökontoret.

  • Anmälan om värmepump_testar vilka adresstyper som kommer med

   Testar adresser i integrationen

  • Ansök om vägbidrag-TEST

   Här ansöker du om vägbidrag.

  • Ansökan - förhandsbesked

   I ett förhandsbesked görs en så kallad lämplighetsprövning där syftet är att i ett tidigt skede pröva om det du önskar att bygga eller genomföra på platsen är möjligt.

  • Ansökan - strandskyddsdispens

   Den här ansökan är för dig som behöver ansöka om strandskyddsdispens för att genomföra en åtgärd, t.ex. bygga en ny byggnad eller anlägga en brygga inom strandskyddat område.

  • Ansökan brandfarliga ämnen

   Skicka in en ansökan om hantering av brandfarliga ämnen via denna e-tjänst.

  • Ansökan om bidrag för åtgärder mot trafikbuller

   Sista ansökningsdag för att ansöka om bidrag för trafikbullerdämpade åtgärder är 30 november. Då behandlas ditt ärende och du får ett förhandsbesked i april nästkommande år.

  • Ansökan om plats på kulturskola

   Anmälan till kulturskolan.

  • Ansökan/anmälan eget avlopp

   Ansökan/Anmälan för enskilt avloppsanläggning

  • Ansökan/anmälan för ny eller ändrad avloppsanläggning, 5 - 200 personer

   Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad avloppsanläggning, 5 - 200 personer

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansökan/anmälan. Testar ärendetyper till ecos

   Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad avloppsanläggning, 5 - 200 personer

  • Beställa kartutdrag

   Här kan du beställa kartudrag i form av dwg, PDF eller utskriven karta.

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här beställer du nybyggnadskarta.

  • Bygg- och exploateringskartan

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

  • Bygglov - ansökan om (TEST)

   Ansök om bygglov, marklov och rivningslov.

   • jjjjj
  • Bygglov - komplementbyggnad

   Välj ansökan om bygglov för en komplementbyggnad om du önskar att bygga en ny byggnad inom en redan bebyggd fastighet/tomt.

  • Bygglov - ny byggnad eller anläggning

   Välj ansökan om bygglov för nybyggnad om du önskar att bygga en ny byggnad och/eller ny anläggning.

  • Bygglov - plank eller mur

   Den här ansökan är för dig som planerar att bygga ett plank eller en mur. 

  • Bygglov - skylt

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

  • Bygglov - tillbyggnad (bygga ut en byggnad)

   Välj ansökan om bygglov för tillbyggnad om du önskar att utöka volymen på en byggnad.
   Om du vill bygga till ditt enbostadshus/fritidshus med ett inglasat uterum ska du använda den här tjänsten.

  • Bygglov - transformatorstation

   För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation krävs det bygglov. 

  • Bygglov - ändring av byggnad

   Välj den här e-tjänsten om du önskar att söka bygglov för något av följande:
   - Ändrad användning
   - Fasadändring
   - Ombyggnad
   - Inglasning av en befintlig balkong 

  • dPBL pilot byggnad - ansökan om bygglov

   Test e-tjänst för projektet dPBL. 

   Om du ska bygga en byggnad.

  • dPBL pilot Får jag lov?

   Test e-tjänst för projektet Får jag lov? mot automatiska bygglov. dPBL. 

  • Eva testar. Kartfråga för rivning

   Om du vill riva en byggnad.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Eva_test

   För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation krävs det bygglov. 

  • Kommunal mark - använda, köpa eller sälja mark till kommunen - TEST

   Använd denna e-tjänst när du vill

   - Arrendera (hyra) mark av kommunen eller säga upp ett befintligt arrende
   - Köpa kommunal mark
   - Sälja mark till kommunen
   - Ansöka om torgplats
   - Säga upp befintlig jakträtt på kommunal mark
   - Reservera en befintlig småhustomt

  • Marklov - markåtgärder inom detaljplanerat område

   Den här e-tjänsten är till för att skapa en ansökan om marklov för lovpliktiga markåtgärder inom detaljplanerat område.

  • Pilot Strandskyddsdelegationen - ansökan om dispens för strandskydd

   Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

  • Planbesked - begäran

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

    

  • Registrering av livsmedelsanläggning - TEST

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

  • Registrering för lottning av småhustomt UTMED NYA GATAN

   I denna e-tjänst kan du under perioden 201X-XX-XX till 201X-XX-XX registrera dig för att delta i lottning av småhustomt längs NYAGATAN. Registrering är endast möjlig under denna tidsperiod.

  • Registrering för lottning av småhustomt UTMED NYARE GATAN

   I denna e-tjänst kan du under perioden 201X-XX-XX till 201X-XX-XX registrera dig för att delta i lottning av småhustomt längs NYARE GATAN. Registrering är endast möjlig under denna tidsperiod.

  • Tillstånd för farthinder

   Ansök om tillstånd att sätta ut farthinder!

  • Tillstånd för farthinder (utan karta)

   Ansök om tillstånd att sätta ut farthinder .

  Demo e-tjänster (34)

  eSamverkans e-tjänster (1)

  Härnösand (1)

  Labmiljö (Test och utveckling) (79)

  Serverat (7)

  Örnsköldsvik (2)