Anmälan om saneringsåtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att utföra saneringsåtgärder eller andra typer av markarbeten (så som grävning och schaktning) i ett förorenat område kan innebära ökad risk för spridning och exponering av föroreningarna. Sådana åtgärder räknas därför som miljöfarlig verksamhet som oftast måste föregås av en anmälan till miljökontoret. Den här tjänsten använder du, om du planerar för ett sanerings- eller markarbete i ett förorenat område. Uppgifterna i anmälan anpassas till det aktuella ärendet eftersom alla ärenden har olika förutsättningar och karaktär. 

Miljökontoret granskar uppgifterna i anmälan och begär vid behov kompletteringar. Senast 6 veckor efter att anmälan är komplett får du ett skriftligt beslut och därefter kan du påbörja arbetet.

Har du frågor angående anmälan eller en anmälningspliktig åtgärd är du välkommen att kontakta miljökontoret på telefon: 060- 19 11 90 eller via e-post: miljonamnden@sundsvall.se

Miljökontoret tar ut en timbaserad avgift för handläggning och tillsyn i samband med anmälan. Aktuell taxa hittar du på Sundsvall.se (behövs en adress)

Mer information om förorenade områden hittar du på Sundsvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan
  • Beskrivning av arbetena och vad som ska hindra spridning av föroreningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa