Pilot Strandskyddsdelegationen - ansökan om dispens för strandskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som utgångspunkt gäller strandskyddet vid alla kuster, sjöar och hav oavsett storlek. Strandskyddet omfattar som huvudregel 100 m ut i vattnet och 100 meter upp på land från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

På vissa platser kan strandskyddet vara utökat till 300 meter och på vissa platser kan det vara upphävt. Inom strandskyddat område råder förbud mot en del åtgärder, bl.a. nybyggnation. Om man vill genomföra en förbjuden åtgärd kan man ansöka om strandskyddsdispens. För att få dispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften, dvs. långsiktig allemansrättslig tillgång till strandområden och bevarande av goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten. Det krävs också ett särskilt skäl. Du kan även behöva söka bygglov för att få genomföra åtgärden.

Läs mer om strandskydd här (bl.a. om tomtplatsavgränsning, fri passage och villkor)

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa