Kommunal mark - använda, köpa eller sälja mark till kommunen - TEST

LÄS MER

Använd denna e-tjänst när du vill:

  • Arrendera (hyra) mark av kommunen eller säga upp ett befintligt arrende
  • Köpa kommunal mark
  • Sälja mark till kommunen
  • Ansöka om torgplats
  • Säga upp befintlig jakträtt på kommunal mark
  • Reservera en befintlig småhustomt

Information om kommunal mark

Du kan inte ansöka om att använda mark som är detaljplanelagd som offentlig/allmän plats här. En allmän plats kan vara torg, park eller gata som kan användas till exempel för uteservering, uppställning av en container, byggnadsställning, placering av skylt eller scen.  Sådan mark får bara upplåtas under kortare tid och polistillstånd krävs enligt ordningslagen.

Information om allmän/offentlig plats och hur du ansöker.

Du kan inte ansöka om grävtillstånd här eller hitta information om vilka regler som gäller när du ska schakta/gräva på allmän platsmark.

Information om grävtillstånd och kabelanvisning på allmän platsmark

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa