Planbesked - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

En begäran om planbesked ska vara skriftlig. Ändamålet med åtgärden ska framgå och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om byggnaderna ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Det är en kostnad förknippad med planbesked läs mer på kommunens hemsida.

Läs mer om planbesked.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa