Ansökan om skolskjuts v5 för test

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som söker inte är vårdnadshavare för barnet kontakta oss på skolskjuts@sundsvall.se

Om du är missnöjd med beslutet och ditt barn går på den skola som kommunen anvisat (överklagan enligt förvaltningsbesvär)
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till barn- och utbildningsnämnden med adress: Barn- och utbildningsnämnden, 851 85 Sundsvall.
Tala om i brevet vilket beslut du vill överklaga, t ex genom att ange beslutets ärendenummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet. Det är viktigt att du motiverar varför dessa ändringar bör göras. Eventuella intyg och andra utlåtanden som du vill åberopa ska skickas med. Det är givetvis viktigt att även ditt namn, personnummer, adress och ditt telefonnummer finns med i brevet.
Barn- och utbildningsnämnden måste ha fått brevet (ditt överklagande) inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.
Om inte barn- och utbildningsnämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt så sänder barn- och utbildningsnämnden överklagandet vidare för prövning till Förvaltningsrätten.

Om du är missnöjd med beslutet och ditt barn EJ går på den skola som kommunen anvisat (överklagan enligt laglighetsprövning)
Om du vill överklaga detta beslut så ska det ske skriftligen till Förvaltningsrätten, Box 314, 871 27 HÄRNÖSAND.
Tala om i brevet vilket beslut du vill överklaga, t ex genom att ange beslutets ärendenummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet. Det är viktigt att du motiverar varför dessa ändringar bör göras. Eventuella intyg och andra utlåtanden som du vill åberopa ska skickas med. Det är givetvis viktigt att även ditt namn, personnummer, adress och ditt telefonnummer finns med i brevet.
Din överklagan ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla på www.sundsvall.se . Uppgifterna om när anslaget sattes upp och när det tas ned finns också i protokollen på kommunens hemsida www.sundsvall.se och hos barn- och utbildningsnämndens sekreterare, tel 060-191475.
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet om den kommer fram till att:
1. beslutet inte har tillkommit i laga ordning
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
4.  beslutet strider mot lag eller annan författning.

Regler för skolskjuts
På följande länk kan du ta del av vad som gäller i skolskjutsreglementet: https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/skolskjuts/.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa