Ansökan eller anmälan för enskild avloppsanläggning. Hämtat från Vännäs

LÄS MER

Ansökan eller anmälan om enskild avloppsanläggning

För att få installera en enskild avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken.

Innan anläggandet av en enskild avloppsanläggning ska miljö- och byggavdelningen i god tid kontaktas. Handläggningen av ditt ärende underlättas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och handläggaren.

Det här behövs då du söker tillstånd till avloppsanläggning:

  • Inlämnad ansökan
  • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan)
  • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
  • Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett! Ansökan/anmälan ska skickas till plan- och miljönämnden i god tid innan arbetet påbörjas. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd enligt miljöbalkstaxan, bilaga 1.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa